Kentsel Dönüşüm

6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında plansız ve düzensiz yapılaşmış kentsel alanlara yönelik kentsel yenileme ve dönüşüm hizmetleri sunuyoruz.

Kısaca kentsel dönüşümle depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 

Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanları,

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı,

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

Yerinde dönüşüm nedir: Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine yerinde dönüşüm denir.

Bina güçlendirme nedir: Bina güçlendirme bir yapının olası bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesidir. Binanın yıkılıp yeniden yapımının alternatifidir. 

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

 • Bir binanın riskli olup olmadığı Bakanlıktan ruhsat almış olan risk tesbit kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu konuda hazırlanan bir yönetmelik 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, binanın ekonomik ömrü dolmuşsa, ya da bina depremde yıkılma veya ağrı hasar alma riski taşıyorsa, bu bina riskli olarak kabul edilir.
 • Risk tespitini binada pay sahibi olanlardan herhangi biri yapabilir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararı ile rezerv veya uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerdeki binalar da riskli sayılmaktadır. Bu alanlarda binanın riskli olup olmadığı konusunda mal sahipleri başvurmazsa, bu tespit Bakanlık veya Belediye tarafından yapılacaktır.

6306 SAYILI KANUN’UN SAĞLADIĞI KATKILAR/SUNDUĞU AVANTAJLAR

 • Çeşitli harç, vergi ve ücretlerden muafiyet uygulanır.
 • Noter harçları
 • Tapu harçları
 • Belediyelerce alınacak ücret ve harçlar (gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz.)
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Damga vergisi
 • Döner sermaye ücreti ve diğer ücretler
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi
 • Uygulamanın belediyeler, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yürütülmesi halinde teknik destek sağlanabilir.

12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

1- Bina maliki e-devlet şifresi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinden “vatandaş girişi” bölümüne girerek maliki bulunduğu bina için sisteme kayıtlı Lisanslı firmalardan birine başvuru yapması gerekmektedir.

2- Başvuruyu kabul eden firma binadan doğru verileri alabilmek için karot numunesi, schmidt testi, sıyırma işlemi, röntgen çekimi ve rölöve işlemi yapar.
3- Lisanslı firma sahadan topladığı verileri laboratuvarda gerekli testleri yaparak 2019 Riskli Yapı Tespiti Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında analiz eder ve rapor haline getirir.
4- Hazırlanan raporu ARAAD sistemine yükler ve İlçe Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne sunar.
5- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü hazırlanan bina risk raporunu RYTEİE 2019 Yönetmeliğine göre inceleyerek evraksal veya teknik olarak bir eksiklik olmadığı durumda Bina Risk Raporunu ARAAD sistemi üzerinden onaylar ve binanın riskli yapı sınıfına girdiğini Tapu Müdürlüğü’ne bildirir.
6- Tapu Müdürlüğü riskli olan yapının arsa maliklerine yazılı tebligat göndererek binanın riskli olduğunu ve bu duruma bir itirazları var ise 15 takvim günü içerisinde itiraz edebileceklerini bildirir, şerhler hanesine “6306 sayılı yasa kapsamınca riskli yapıdır” şerhi düşürülür.
7- 15 günlük süre içerisinde itiraz olması durumunda riskli yapı tespit raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulunca tekrar incelenir. Yönetmelik esaslarına göre eksik bir çalışma varsa tamamlanmasını ister, eksik olmaması durumunda binanın riskli olduğu kanaatine varılması durumunda İTİRAZ REDDEDİLİR ve kesin sonuç olarak Belediyeye bildirilir.
8- Riskli bina tespit raporunun kesinleşmesi ile ilgili binanın yıkılması için maliklere 60 gün süre verilir. Bu süre içerisinde yıkılmayan yapılara 30 günden az olacak şekilde ek bir süre verilir. Bu süre zarfında yıkılmayan binaların abonelik hizmetleri durdurulur ve bina Belediye tarafından yıktırılarak ücreti maliklere yansıtılır.
9- Riskli yapı olarak tespit edilen binanın malikleri bina yıkımından sonra kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederek kira yardımına başvurabilirler. O binada bulunan kiracılar ise 2 kira bedeli taşınma yardımı alabilirler. Binasını kendi yenilemek isteyen malikler kira yardımı yerine Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak kendi binalarını yenileme imkanı elde edebilirler.
10- 6306 sayılı yasa esaslarına göre arsa maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu bir karar alıp binalarının yenilenmesini isterler ise; geriye kalan maliklerde aynı karara katılmak durumundadırlar. Aksi halde SPK lisanslı bir firmanın belirleyeceği ve Belediye’nin uygun gördüğü bir rayiç bedelden açık arttırma usulü ile payları satılır.
11- Yeni binanın inşa edilebilmesi için gerekli projeler hazırlanarak Belediye’ye sunulur ve onaylardan sonra inşaat yapım izni (ruhsat) ile yeni binalarının yapımına başlayabilirler.
12- Yeni binanın inşasından sonra kullanılabilmesi için gerekli denetim ve kontroller yapılır. Yapı kullanım izin belgesi (iskan) alınması ile yeni binada yaşam başlar ve eski binanın Kentsel Dönüşüm evresi tamamlanmış olur.
Daha sağlam ve yaşanılabilir yapılar için KENTSEL DÖNÜŞÜM ihtiyaçtır...

İska Mühendislik Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

 • Riskli Alan Tespiti
 • Fizibilite çalışmaları
 • Bina Risk Raporu
 • Depremsellik Testi
 • Güçlendirme Analizi
 • Bina Performans Analizi

 

Kentsel Dönüşüm
whatsapp